tresorsambhistoria.es

TERMES I CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB

Des de https://www.tresorsambhistoria.es/, t’informem que aquest lloc web està subjecte als següents termes i condicions (d’ara endavant, els “Termes d’ús”) i que la continuació en la navegació i ús del lloc web implica la seua acceptació, per tant, per favor, llegeix-los amb atenció.

 

En determinades clàusules, ens referim a tu com  l’“USUARI”.

 

 • Dades identificatives i de contacte.

SUNRISE PICTURES, S.L. (d’ara endavant, “SUNRISE PICTURES”) és una societat mercantil espanyola, amb NIF B-86154499 i domicili en carrer Ciutat d’Eibar, 4, 46988 Paterna (València), degudament inscrita en el Registre Mercantil de València volum 9964, llibre 7246, foli 3, inscripció 2 amb fulla núm. V-165357, sent el present lloc web de la seua exclusiva titularitat.

 

Per a qualsevol consulta, queixa, suggeriment o qualsevol altra qüestió, pots posar-te en contacte amb SUNRISE dirigint-te per escrit a la direcció posta que es detalla en el paràgraf anterior o a l’adreça de correu electrònic info@tresorsambhistoria.es

 

 • Contingut del Lloc web.

https://www.tresorsambhistoria.es/ és el lloc web oficial (el “Lloc web”) del programa de televisió ‘TRESORS AMB HISTÒRIA (el “Programa”), produït per SUNRISE PICTURES i EL TERRAT, en associació amb À PUNT MÈDIA.

 

En aquest Lloc web, trobaràs tota la informació relativa al Programa i a la resta d’esdeveniments i activitats relacionades amb el mateix, i el més important, a través d’aquest Lloc web podràs sol·licitar participar en el Programa, a través de la secció “+ AGREGA OBJECTE”. En aquesta secció se’t demanarà que completes un formulari i adjuntes les fotografies dels teus objectes (d’ara endavant, les “Fotografies”).

 

Per últim, des d’aquest Lloc web pots accedir a les xarxes socials en les quals tenim presència, tals com Twitter, Facebook i Youtube. Et recordem que, quan accedisques a aquestes xarxes socials, acceptes les condicions d’ús i política de privacitat d’aquestes, i per això et recomanem la seua lectura.

 

Aquest Lloc web es proporciona “com és” (“as is”), és a dir, sense cap garantia expressa o implícita de cap mena, incloent-hi sense limitació, garanties de comerciabilitat i idoneïtat per a un propòsit particular.

 

 • Accés i ús del Lloc web.

Els presents Termes d’Ús regulen l’accés i l’ús pels usuaris d’aquest Lloc web.

 

L’accés a aquest Lloc web és gratuït, sense que siga necessari registrar-se en el mateix per a accedir a tots els seus continguts. Per tant, des del moment en què accedeixes al i/o fas ús del present Lloc web, adquireixes automàticament la condició d’usuari del Lloc web (USUARI), el que implica que acceptes els següents Termes d’ús i t’obligues al següent:

 

 1. A realitzar un ús correcte i adequat d’aquest Lloc web, dels seus continguts i dels seus serveis, que haurà de ser exclusivament per a fins personals, quedant prohibit el seu ús per a fins comercials.
 1. Quan uses el Lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquests Termes d’ús, la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, de forma diligent, correcta i lícita.
 1. A respectar els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge que es deriven dels continguts del Lloc web.
 1. En aquells suposats en què et sol·licitem identificar-te, a proporcionar informació veraç, precisa, actual i completa.

A més a més, queda terminantment prohibit: 

 

 1. Realitzar qualsevol tipus d’ús del present Lloc web amb fins comercials, il·lícits o lesius de béns, serveis, drets o interessos de tercers, el que inclou la prohibició d’usar el Lloc web per a la vulneració de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge.
 1. Efectuar enginyeria inversa o qualsevol altre tipus de procés que poguera posar en perill la integritat del Lloc web o que supose una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals SUNRISE és legítim titular o cessionari.
 1. Realitzar qualsevol mena d’acció que pertorbe o impedisca el funcionament normal del Lloc web.
 1. Intentar obtenir accés no autoritzar a cap part o funció del Lloc web, o qualsevol sistema o xarxa connectats al Lloc web o a qualsevol dels nostres servidors, ni a cap dels productes o serveis oferts en o a través del Lloc web, mitjançant pirateria, “extracció” de contrasenyes o qualsevol altre mecanisme il·legítim.
 1. Realitzar busques inverses, rastrejar o intentar rastrejar fins a la seua font, qualsevol informació sobre qualsevol altre usuari o visitant del Lloc web, o explotar el Lloc web o qualsevol servei o informació disponible o oferida per o a través del Lloc web, de qualsevol forma en què el propòsit siga revelar informació, inclosa, entre altres, la identificació o informació personal, que no siga la seua pròpia informació.
 1. Usar el Lloc web o qualsevol contingut o element del mateix per a cap propòsit que siga il·legal o que estiga prohibit per aquests Termes d’ús per a sol·licitar la realització de qualsevol activitat il·legal o altra activitat que infringisca els nostres drets o els de tercers.
 1. Modificar el software subjacent al Lloc web de qualsevol forma o usar versions modificades d’aquest software, inclòs sense limitació, amb el fi d’obtenir un accés no autoritzat al Lloc web.

Aquest Lloc web està subjecte a la legislació vigent d’aplicació. Res en els presents Termes d’ús limitarà el nostre dret a complir amb qualsevol requeriment judicial, policial o administratiu relatiu a l’ús d’aquest Lloc web.

 

 • Propietat Intel·lectual i Industrial.

SUNRISE és el legítim titular, cessionari o llicenciatari dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge que es deriven del Lloc web i de tots els continguts i elements que es troben en el mateix (a títol enunciatiu, que no limitador: obres, imatges, fotografies, dibuixos, gravacions, vídeos, àudio, sons, música, grafismes, textos, gràfics, marques, logotips, software, disseny, combinacions de colors, estructura, selecció, “look and feel”, ordenació i presentació dels seus continguts, etc.), que estan protegits, entre altres, per la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i competència.

 

Mitjançant els presents Termes d’ús, SUNRISE t’està concedint una llicència a l’ús del seu software, del Lloc web i dels serveis que en ell es puguen oferir, que no comprén una cessió dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició ni transformació de les obres, prestacions protegides i/o qualsevol altre element que es continga en el present Lloc web. Amb l’accés i ús del Lloc web no adquireixes de cap manera cap mena de dret de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge sobre el Lloc web o sobre qualsevol dels elements que l’integren, que en tot moment seran propietat de SUNRISE i/o dels seus legítims titulars.

 

Llevat que es dispose el contrari de forma expressa en els presents Termes d’ús, cap part del Lloc web o dels continguts i elements que es contenen en el mateix i/o que l’integren, podrà copiar-se, reproduir-se, tornar a publicar-se, carregar-se, publicar-se, mostrar-se públicament, codificar-se, traduir-se, transmetre’s o distribuir-se en forma alguna en o a cap ordinador, servidor, lloc web o altre mitjà de publicació o distribució o per a qualsevol iniciativa o projecte comercial, sense l’autorització prèvia, escrita i expressa de SUNRISE.

 

Per tant, et compromets a respectar i a no vulnerar els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge de SUNRISE i/o de tercers, així com a no realitzar cap acció tendint a l’eliminació o superació de les mesures tecnològiques de protecció usades per SUNRISE en el Lloc web.

 

El domini davall el qual es troba allotjat el Lloc web, així com les marques “TRESORS AMB HISTÒRIA”, “SUNRISE PICTURES” o “EL TERRAT”, són titularitat de SUNRISE o de tercers i està prohibit el seu ús per tercers sense autorització prèvia.

 

 • Fotografies de l’USUARI.

Només els usuaris majors d’edat, és a dir, de díhuit (18) anys o més, podran enviar les Fotografies a través del formulari “+ AGREGA OBJECTE”. Per tant, si eres menor de díhuit (18) anys, per favor, demana als teus pares o tutors que ho facen per tu. Si eres menor d’edat i accedeixes a aquest Lloc web, entendrem que comptes amb l’autorització dels teus pares o tutors. Per tant, els pares i tutors seran responsables de l’ús que facen els menors a càrrec seu ndel present Lloc web.

 

Amb l’acceptació d’aquests Termes d’ús i l’enviament de les Fotografies, l’USUARI cedeix a SUNRISE, de forma no exclusiva, irrevocable i a títol gratuït, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge i/o de qualsevol altra índole que es deriven de les Fotografies, i, a títol enunciatiu que no limitador, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació sobre les Fotografies per a la seua explotació a tot el món, pel màxim període de temps permés per la Llei, és a dir, fins al seu pas al domini públic, a través de qualssevol modalitats, suports, formats i/o mitjans d’explotació coneguts o per conéixer (inclosos sense limitació, Internet, televisió, premsa escrita i digital), obligant-se l’USUARI, conformement a la legislació aplicable a cada moment i/o territori, a atorgar, subscriure i signar quants documents foren necessaris per a la màxima i plena efectivitat de la cessió de drets prevista.

 

SUNRISE, els seus cessionaris, llicenciataris i successors podran utilitzar les Fotografies, a títol enunciatiu que no limitador, en el Programa, en el seu material promocional, en les seues obres i/o productes derivats, en altres obres, produccions, materials, esdeveniments o activitats relacionats amb el Programa (fins i tot en la versió local d’altres països), o de forma aïllada o independent del Programa, i fins i tot en altres obres i produccions de qualsevol mena o naturalesa, sense limitació o cap restricció, així com podran publicar-se en tot cas en aquest Lloc web i xarxes socials del Programa i en llocs web i xarxes socials de les productores del Programa, d’À PUNT MÈDIA i dels seus respectius cessionaris, llicenciataris i/o successors. Així mateix, la cessió de drets atorgada sobre les Fotografies permet l’ús de les Fotografies en activitats promocionals i de màrqueting realitzades per SUNRISE o pel TERRAT i À PUNT MÈDIA, pels seus respectius cessionaris, llicenciataris i/o successors.

 

D’aquesta cessió es beneficiaran en tot cas tant SUNRISE, com EL TERRAT, À PUNT MÈDIA i els seus cessionaris, llicenciataris i/o successors. 

 

L’USUARI manifesta i garanteix:

 

 1. Que les Fotografies són originals i no vulneren drets de tercers, sent, per tant, l’USUARI el legítim titular dels drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge o de qualsevol altra índole que es deriven de les Fotografies, o tenint l’USUARI autorització del seu titular per a atorgar la present cessió, per la qual cosa eximeix a SUNRISE, EL TERRAT, À PUNT MÈDIA i als seus respectius cessionaris, llicenciataris i/o successors de qualsevol responsabilitat que puga reclamar un tercer per la vulneració dels seus legítims drets de propietat intel·lectual, industrial i/o d’imatge.
 1. Que en cas que en les Fotografies apareguen persones físiques, l’USUARI ha obtingut de les mateixes la corresponent autorització d’ús de la seua imatge, nom i/o veu amb abast suficient per a atorgar la present cessió de drets sobre aquestes.
 1. Que en cas que en les Fotografies apareguen obres o prestacions protegides per drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, l’USUARI ha obtingut dels mateixos la corresponent cessió de drets amb abast suficient per a atorgar la present cessió de drets sobre aquestes.
 1. Que no ha autoritzat i/o cedit i no autoritzarà ni cedirà a cap tercer cap dels drets cedits pel present a SUNRISE i no produirà cap obra basada en tot o en part en les Fotografies, en el Programa o en qualsevol dels elements que es contenen en aquests, de manera que anul·le o competisca amb els drets cedits pel present a SUNRISE.
 1. Que no hi ha, i no hi haurà, cap mena de càrrega, reclamació, restricció, acord, compromís, obligació, incompliment de contracte, llicència o acord de cap classe que, de qualsevol manera, puga interferir o interferisca o afectar adversament a qualsevol dels drets cedits a SUNRISE en aquests Termes d’ús, motiu pel qual es compromet a mantindre’l indemne de i davant qualsevol reclamació respecte de les Fotografies.
 1. Que no exercitara cap acció que pretenga interferir, prohibir, obstaculitzar o paralitzar la producció, explotació o promoció del Programa, les seues obres i/o productes derivats i/o qualssevol materials, obres, produccions, esdeveniments o activitats relacionats amb el Programa. En cas d’incompliment dels presents Termes d’ús, les seues accions es limitaran a una acció per a la indemnització per danys i perjudicis.
 1. Que la cessió de drets atorgada és voluntària i desinteressada i, per tant, a títol gratuït, renunciant a reclamar cap quantitat per l’ús de les Fotografies en els termes ací previstos.

A requeriment de SUNRISE, l’USUARI es compromet a proporcionar les autoritzacions i/o cessions de tercers que acrediten l’anterior.

 

En tot cas, l’USUARI coneix i accepta que SUNRISE, EL TERRAT, À PUNT MÈDIA i als seus respectius cessionaris, llicenciataris i/o successors estaran legitimats per a perseguir, amb independència de l’USUARI, les violacions o infraccions dels drets que ací se cedeixen, comprometent-se l’USUARI a prestar tota la seua col·laboració. En tot cas eximeix de responsabilitat i accepta indemnitzar aSUNRISE, EL TERRAT, À PUNT MÈDIA i a les seues respectives matrius, filials, empleats, agents, directius, cessionaris, llicenciataris i/o successors per qualsevol pèrdua, despesa, responsabilitat, mal o perjudici derivat d’un incompliment per l’USUARI de qualssevol garanties atorgades en aquests Termes i Condicions.

 

A l’efecte d’aquests Termes d’ús, el terme “Fotografies” inclourà tant les fotografies dels objectes remeses pels usuaris, com qualssevol imatges, vídeos, animacions, combinacions d’aquests, obres multimèdia o qualsevol altra obra artística, dramàtica, musical, literària o d’un altre tipus que siga enviada pels usuaris a SUNRISE o El TERRAT, i inclou totes les dades o informació enviada pels usuaris relacionada amb aquestes Fotografies.

 

L’USUARI es compromet a signar quants documents raonablement li requerisca SUNRISE en relació amb la cessió de drets ací atorgada, destinats a exercir, protegir, perfeccionar, fer complir o gaudir dels drets cedits i assegurar la seua explotació sense límit o cap restricció.

 

En cas que les Fotografies no se seleccionen per al Programa i/o per a altres materials, esdeveniments o activitats relacionats amb aquest, SUNRISE i cessionaris, llicenciataris i/o successors podran conservar les mateixes amb finalitats d’arxiu i amb possibilitat de seleccionar-les i utilitzar-les en un moment posterior, a títol enunciatiu que no limitatiu, en futures temporades del Programa i/o en les adaptacions d’altres països. S’utilitzen les Fotografies o no en el Programa, aquestes podran romandre publicades en aquest Lloc web amb caràcter temporal o permanent, sense limitació. La no acceptació de les Fotografies per al seu ús en el Programa no afecta la cessió de drets ací atorgada.

 

SUNRISE en cap cas s’obliga a utilitzar les Fotografies en el Programa i/o activitats o esdeveniments relacionats amb aquest. SUNRISE podrà acceptar o rebutjar les Fotografies que estime convenients sense necessitat de cap justificació. 

 

SUNRISE, EL TERRAT, À PUNT MÈDIA i els seus respectius cessionaris, llicenciataris i/o successors no seran en cap cas responsables enfront de reclamacions per l’enviament a nosaltres o ús de Fotografies remeses per l’USUARI.

 

En cas que les Fotografies se seleccionen per al Programa, SUNRISE podrà sol·licitar a l’USUARI la signatura de qualssevol documents addicionals que regulen aquesta participació i/o complementen l’ací establit.

 

 • Enllaços.

En cas que en el present Lloc web es posaren a la disposició del públic enllaços o hipertexts que possibiliten als usuaris accedir a altres Llocs web, SUNRISE t’informa que aquests són gestionats per tercers i que, per tant, SUNRISE no és responsable del seu contingut o dels seus serveis ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se d’aquests.

 

Si detectes que algun d’aquests enllaços allotja continguts que vulneren drets o interessos propis o de tercers, per favor, comunica-ho a SUNRISE com més prompte millor per a procedir a la supressió d’aquest.

 

 • Exclusió de garanties i responsabilitat.

SUNRISE, malgrat que ha adoptat mesures tecnològiques tendents a procurar el bon funcionament del Lloc web, no pot garantir la disponibilitat i correcte funcionament del present Lloc web, l’absència d’intromissions il·legítimes, software maliciós (virus, malware, spyware, etc.) o altres elements que puguen produir danys en el seu sistema informàtic, així com l’exactitud de la informació continguda en el Lloc web. Per tant, SUNRISE no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se de qualsevol d’aquestes circumstàncies i agraeix i incentiva tots els comentaris que puguen ajudar a detectar problemes de seguretat i a previndre’ls.

 

Així mateix, SUNRISE es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web o a seccions d’aquest, per a dur a terme labors de manteniment o tècniques i exclusivament durant el temps que siga necessari per a dur a terme les mateixes.

 

 • Modificació dels presents Termes d’Ús.

SUNRISE es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment, els presents Termes d’ús, ja siga per canvis en la mecànica del Programa, en la normativa aplicable o per motius tècnics. Per això, et recomanem que consultes els presents Termes d’Ús de manera periòdica.

 

En cas que els presents Termes d’ús patisquen canvis o modificacions, la nova versió es posarà immediatament a la disposició del públic en el present Lloc web i en el mateix apartat en el qual es trobava l’antiga. Per aquest motiu, si continues fent ús del Lloc web, SUNRISE entendrà que has llegit, comprés i acceptat els nous Termes d’ús. Si no estigueres d’acord amb la nova versió dels presents Termes d’ús, per favor abandona el Lloc web i no faces ús d’aquest.

 

 • Miscel·lània.

Si alguna part, terme o disposició dels presents Termes d’ús es declarara il·legal, nul o invàlid, serà eliminat i les parts intentaran solucionar-ho acordant una disposició aplicable que la substituïsca, romanent en vigor la resta de les disposicions.

 

Els presents Termes d’ús constitueixen l’únic acord entre vosaltres i nosaltres respecte de l’ús del Lloc web.

 

 • Dades de caràcter personal.

Pots consultar la Política de Privacitat que SUNRISE aplica en aquest Lloc web fent clic en el següent enllaç: Política de Privacitat.

 

No obstant l’anterior, mitjançant l’acceptació d’aquests Termes d’ús, dones el teu consentiment i acceptes expressament que puguem revelar o divulgar qualsevol informació de la qual disposem relacionada amb tu a tercers quan:

 

 1. Considerem de bona fe que aquesta acció es necessària per a protegir els nostres drets;
 2. Considerem de bona fe o existeixen indicis raonables que has comés un acte il·legal.
 3. Considerem de bona fe o existeixen indicis raonables que els drets legítims d’un tercer puguen haver sigut vulnerats.
 4. Quan així se’ns requerisca, per ordre judicial.

 

 • Cookies.

Pots consultar la Política de Cookies que SUNRISE aplica en aquest Lloc web fent clic en el següent enllaç: Política de Cookies.

 

 • Llei aplicable i Jurisdicció.

Els presents Termes d’ús es regeixen en tot pel seu clausulat i en el no previst per la legislació espanyola vigent que resulte d’aplicació. 

 

Per a la resolució de qualssevol dubtes, discrepàncies o divergències que pogueren suscitar-se en el compliment i interpretació dels presents Termes d’ús, SUNRISE i l’USUARI acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de València amb renúncia a qualssevol altres que pogueren ser-los aplicable.

Scroll to Top